Betingelser

Leietaker plikter å følge gjeldende ordensregler

 1. Det er ikke tillatt å lage/produsere varm mat på kjøkken, f.eks matlaging i stekepanne/smult eller lignende – kun anretning av ferdig tilberedt mat. Oppvarming i vannkjele, samt mikrobølge- og stekeovn er tillatt.
 2. Røyking er selvfølgelig ikke tillatt innendørs. Utendørs skal det tas i bruk anviste askebegre: Det store som er plassert utenfor foajeens vinduer eller de to små av sink. Disse må tømmes og rengjøres ved avreise. I likhet med annet avfall og tomgods må leietaker bringe sigarettavfallet med seg. Sneiper og søppel som er slengt på bakken må fjernes, bruk det anviste feiebrettet. Dette må også rengjøres etter bruk.
 3. Skjenking (ikke salg) er kun tillatt ved lukkede arrangementer og må være varslet til grendehuset. All skjenking skal foregå i tråd med Alkoholloven. Leietaker stilles ansvarlig for å sørge for at denne følges. Ved alkoholsalg og -skjenking foreligger krav om vakthold og tillatelse fra skjenkemyndighetene og Varden grendehus.
 4. Barn skal ikke oppholde seg i noen rom uten tilsyn fra voksne.
 5. All lek med ball må foregå med softball, og kun i storsalen.
 6. Skolens område i underetasje er ikke tilgjengelig for leietaker.
 7. Rom, ganger og toaletter som har vært i bruk skal ryddes og sopes innenfor leietiden. Utstyr finnes på kjøkkenet.
 8. Oppvaskmaskinen benyttes kun under tilstedeværelse. Maskinen bruker 2-3 min. pr. vask etter oppvarming. Vannet kan brukes på flere gjennomkjøringer. All oppvask skal vaskes/skylles for hånd før det settes i maskinen. Maskinen skal tømmes og skrus av etter bruk.
 9. Alle leietakere skal rydde klart for renhold. Rengjøring skal utføres av utleier etter gjeldende satser. Dersom det foreligger behov for renhold i mer enn 2 timer, skal leietaker faktureres for dette.
 10. Alle arrangementer skal avsluttes til avtalt tid. Etter klokken 23:00 skal det være stille rundt huset.
 11. Alt avfall og tomgods skal leietaker ta med seg.
 12. Påse at det er ryddig utenfor og rundt huset.
 13. Leietaker betaler for hele den tiden lokalet/huset er i bruk. Dette gjelder også om natten ved helgeleie og ved opp- og nedrigg.
 14. Ansvarlig leietaker må til enhver tid være til stede under arrangementet.
 15. Eventuell avlysning må meldes ifra senest 7 dager før arrangementet. Avlysning senere enn dette, medfører at utleier stipulerer 50% av leiesum. Ved avlysning mindre enn 48 timer før arrangement, faktureres leietaker for hele leiebeløpet.
 16. Huset/lokalene kan ikke benyttes til andre formål enn det som er oppgitt i avtalen.
 17. Leietaker har ikke anledning til å overdra avtalen til andre, verken ved framleie eller utlån.
 18. Stella Polaris’ ansatte kan ved behov benytte seg av sine arbeidslokaler (kontor, kostymelager, verksted, etc.) under utleie, så sant det ikke forstyrrer arrangementet.
 19. Leietaker skal kun bruke lokaler og utstyr som avtalt. Leietaker har erstatningsansvar for lokaler og utstyr som blir påført skade ved uvettig bruk, eller utstyr som blir borte.
 20. Ved bruk av utstyrt scene, skal alt utstyr som har vært benyttet tilbake til sine plasser. Alle komponenter slås av. Ved bruk av grendehusets tilrettelagte lydskap for avspilling av musikk + lyd til projektor eller tilkoblede medier, skal dette slås av etter bruk. Lerret kjøres opp. Leietaker faktureres for medgått tid hvis utleier må bruke tid på rydding/tilbakestilling av scenen og husets tekniske utstyr.
 21. Eget utstyr som brukes i lokalene skal være i forskriftsmessig stand.
 22. Undertegnede er ansvarlig for at uvedkommende ikke har adgang til lokaler og utstyr, og må påse at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket og låst både under og etter bruk. Ved leie i helgene skal alarm skrus på ved avreise.
 23. Leietaker er ansvarlig for at alle nødutganger til enhver tid er åpne og at antall personer i lokalene ikke overstiger det tillatte: Maksimalt 40 personer i kjellerstue, maksimalt 150 personer i storsal ved bruk av møbler, maksimalt 190 personer i hele huset til sammen ved bruk av møbler.
 24. Undertegnede plikter å gjøre seg kjent med og følge grendehusets branninstruks, brann- og tyverialarm, plassering av brannslukningsutstyr og rømningsveier. Leietaker plikter også å gjøre seg kjent med husets øvrige gjeldende reglement for bruk av huset. Gjennomgang vil blir gitt av utleier.
 25. Ved brannalarm har leietaker ansvaret for å lede alle ut av huset og i sikkerhet.
 26. Huset er alarmbelagt for både brann og tyveri. Alarmen går direkte til brannvesenet. Hvis en alarm utløses av leietaker må leietaker betale utrykningsgebyr, så sant ikke tekniske feil kan påvises.
 27. Ved brannalarm: ring 110, også ved falsk alarm. Oppgi hvem du er og fra hvor du ringer. Ved tyverialarm utløst av leietaker: ring 110. Samme prosedyre.
 28. Leietaker må betale for 2 timer ved evt. utrykning fra vaktmester/tekniker, unntatt når utrykningen er på bakgrunn av feil som kan skyldes utleier.
 29. Ved hustekniske problemer: ring 92 83 45 79 eller 90 15 24 72.
 30. Som utleier er ikke Varden grendehus ansvarlig for skade på privat utstyr eller eiendeler ved leie av grendehuset, verken økonomisk eller forsikringsmessig.
 31. Utleier plikter å levere lokalet i forskriftsmessig stand, og å gjennomgå gjeldende rutiner.
 32. Tap av nøkler må meldes til utleier straks. Tap må erstattes av leietaker.
 33. Alarmkoden må ikke oppbevares slik at den kan forbindes med Varden grendehus.

Kontrakten er bindende for begge parter. Ved brudd på avtalen risikerer undertegnede leietaker å miste all rett til videre/nytt leieforhold.